Forum Logopedyczne - Procedura publikacji artykułu
  1. Termin składania materiałów do czasopisma upływa 30 września danego roku kalendarzowego.
  2. Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z opublikowanymi Zasadami przygotowania artykułu.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru najciekawszych artykułów.
  4. Każdy artykuł przed opublikowaniem jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, a uwagi recenzenta są przekazywane autorowi. Autor powinien odnieść się do ewentualnych uwag recenzentów. Artykuł jest także poddany korekcie językowej.
  5. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji dwóch niezależnych recenzentów oraz podpisanie oświadczenia, iż:
  6. autorem artykułu jest wskazana osoba (autor artykułu/autorzy artykułu) i artykuł nie narusza praw autorskich innych osób,
  7. artykuł nie był wcześniej drukowany ani wysyłany do publikacji w innym czasopiśmie lub portalu internetowym,
  8. artykuł zawiera jedynie materiały (zdjęcia, wykresy) autora, a także odniesienie się autora artykułu (autorów artykułu) do ewentualnych uwag recenzentów,
  9. autor artykułu wyraża zgodę na opublikowanie swojego tekstu w formie papierowej oraz na stronie www.logopedia-ijp.us.edu.pl
  10. Odpłatność za publikację wynosi 300 zł. Jeśli artykuł liczy więcej niż 12 stron, koszt publikacji zostaje powiększony o kwotę obliczoną według wzoru: liczba kolejnych stron ×40 zł.